Groniek nummer 226: ‘Seksualiteit en Politiek’ is uit!

 

 

 

Weer vers van de pers het themanummer 226: Seksualiteit en Politiek!

Seks en seksualiteit worden door velen vaak beschouwd als zaken die persoonlijk, intiem en privé zijn. Hoewel er de laatste decennia steeds meer gepleit wordt voor het bespreekbaar maken van aan seks gerelateerde onderwerpen, behoorde seks in onze samenleving lange tijd, en mogelijk nog steeds, tot de lijst van taboeonderwerpen. Toch zijn seks en seksualiteit vaak meer publiek dan men in eerste instantie zou denken. Hoe mensen over deze zaken denken wordt immers in hoge mate beïnvloed door externe factoren zoals hun omgeving, religie, cultuur en onderwijs. Daarnaast is seksualiteit vaak sterk verbonden aan politiek. Verschillende culturen en tijden kennen verschillende regels en wetten over bijvoorbeeld het huwelijk, of waar en met wie men seksuele handelingen mag verrichten. Zo werd er door middel van de politiek een bepaald idee van ‘normaal’ gecreëerd, zoals uitgebreid is beschreven door de Franse filosoof Michel Foucault. Dat privéaangelegenheden zoals seks en seksualiteit zo verweven zijn met politiek, fascineerde de redactie. In dit nummer zal daarom deze relatie verder worden besproken en doorgrond. Het begrip ‘seksualiteit’ heeft vele verschillende betekenissen en zal in dit nummer zodoende in de breedste zin van het woord worden gebruikt; het kan verwijzen naar iemands sekse, geaardheid of gerelateerd zijn aan seks zelf; het kan gaan over verleiden, sexy zijn, of de seksualisering van bepaalde (vaak vrouwelijke) personen. Het begrip zal worden behandeld in relatie tot een ander omvangrijke term, namelijk politiek. Het is een diverse en wederkerige relatie die vanuit beide kanten veel invloed heeft gehad op ons, de mens.

Thema artikelen

In het eerste thema artikel bespreekt Branko van Oppen met kritische noot de beeldvorming rondom de fameuze Egyptische koningin Cleopatra en welke implicaties deze beeldvorming tot gevolg heeft. Hij is van mening dat historici en filosofen in hun onderzoeken te vaak de nadruk leggen op de schoonheid van deze vrouw, maar waarom is haar schoonheid eigenlijk relevant? Zouden historici niet meer naar haar kunnen moeten kijken? Vervolgens buigen Angelina Eimannsberger en Kristen R. Ghodsee zich in het tweede thema artikel over de invloed van politieke systemen op hoe mensen, in het specifiek vrouwen, seksualiteit ervaren. Zij doen dit door verschillende nummers van het Oost-Duitse Das Magazin te onderzoeken om te kijken of er in de DDR mogelijk een vrijere en gelijkwaardigere relatie bestond tussen manmen en vrouwen. Vervolgens wordt de relatie tussen seksualiteit en politiek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onderzocht. Karen Hollewand schrijft in haar artikel over de student Hadriaan Beverland die in 1679 voor de academische rechtbank in Leiden moest verschijnen, omdat hij in zijn studies een publiek geheim onthulde: dat buitenechtelijke seks in de Republiek veelvuldig voorkwam. In het vierde thema artikel schrijft Harriet Zurndorfer over de nauw verweven relatie tussen macht, politiek en seksualiteit in China. In het stuk geeft zij een overzicht van deze relatie in de loop der eeuwen, waaruit blijkt dat seksualiteit, en dan met name vrouwelijke seksualiteit, continu een centraal onderdeel blijft van Chinese politiek en staatsmanschap. Het themagedeelte wordt afgesloten met een artikel van Jill Hedges over de bekende Argentijnse first lady Eva Perón. Een vrouw met een ambigu imago. Maar wie was eigenlijk de 'ware' Perón? 

Supplement

Oud-redacteur Willem van der Sluis opent het supplement van dit nummer met de gebruikelijke Hoog van de Toren rubriek. In zijn stuk beargumenteerd Van der Sluis waarom hij het werk Theorie van de kraal van Willem Schinkel en Rogier van Reekum als een uitvoering van dekolonialiteit ziet. In de rubriek Historische Beleving schrijft redacteur Edgar Pelupessy over zijn ervaring in het moderne kunstmuseum in Maastricht. Het struinen door de vaste collectie van het Bonnefanten zorgde ervoor dat hij zich waande in de zestiende- en zeventiende eeuw. We sluiten af met een Persoonlijkheden rubriek geschreven door Christian Grevers over Petrus Fokko Tammens. Hierin bespreekt hij het leven en de ambtsperiode van de nationaalsocialistische man, die burgemeester van Groningen was gedurende de laatste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog.